v1 – go.bobheadxi.dev/gobenchdata

v0 – go.bobheadxi.dev/gobenchdata