fi

package
Version: v0.0.0-...-a41f229 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Mar 11, 2015 License: Apache-2.0 Imports: 3 Imported by: 0

Documentation

Index

Constants

View Source
const StopName = "stop_fi"

Variables

View Source
var FinnishStopWords = []byte(` | From svn.tartarus.org/snowball/trunk/website/algorithms/finnish/stop.txt
 | This file is distributed under the BSD License.
 | See http://snowball.tartarus.org/license.php
 | Also see http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
 | - Encoding was converted to UTF-8.
 | - This notice was added.
 |
 | NOTE: To use this file with StopFilterFactory, you must specify format="snowball"
 
| forms of BE

olla
olen
olet
on
olemme
olette
ovat
ole    | negative form

oli
olisi
olisit
olisin
olisimme
olisitte
olisivat
olit
olin
olimme
olitte
olivat
ollut
olleet

en     | negation
et
ei
emme
ette
eivät

|Nom  Gen  Acc  Part  Iness  Elat  Illat Adess  Ablat  Allat  Ess  Trans
minä  minun minut minua minussa minusta minuun minulla minulta minulle        | I
sinä  sinun sinut sinua sinussa sinusta sinuun sinulla sinulta sinulle        | you
hän  hänen hänet häntä hänessä hänestä häneen hänellä häneltä hänelle        | he she
me   meidän meidät meitä meissä meistä meihin meillä meiltä meille        | we
te   teidän teidät teitä teissä teistä teihin teillä teiltä teille        | you
he   heidän heidät heitä heissä heistä heihin heillä heiltä heille        | they

tämä  tämän     tätä  tässä  tästä  tähän tallä  tältä  tälle  tänä  täksi | this
tuo  tuon     tuotä tuossa tuosta tuohon tuolla tuolta tuolle tuona tuoksi | that
se   sen      sitä  siinä  siitä  siihen sillä  siltä  sille  sinä  siksi | it
nämä  näiden    näitä näissä näistä näihin näillä näiltä näille näinä näiksi | these
nuo  noiden    noita noissa noista noihin noilla noilta noille noina noiksi | those
ne   niiden    niitä niissä niistä niihin niillä niiltä niille niinä niiksi | they

kuka  kenen kenet  ketä  kenessä kenestä keneen kenellä keneltä kenelle kenenä keneksi| who
ketkä keiden ketkä keitä keissä keistä keihin keillä keiltä keille keinä keiksi | (pl)
mikä  minkä minkä  mitä  missä  mistä  mihin millä  miltä  mille  minä  miksi | which what
mitkä                                          | (pl)

joka  jonka     jota  jossa  josta  johon jolla  jolta  jolle  jona  joksi | who which
jotka joiden    joita joissa joista joihin joilla joilta joille joina joiksi | (pl)

| conjunctions

että  | that
ja   | and
jos  | if
koska | because
kuin  | than
mutta | but
niin  | so
sekä  | and
sillä | for
tai  | or
vaan  | but
vai  | or
vaikka | although


| prepositions

kanssa | with
mukaan | according to
noin  | about
poikki | across
yli   | over, across

| other

kun  | when
niin  | so
nyt  | now
itse  | self

`)

Functions

func StopTokenFilterConstructor

func StopTokenFilterConstructor(config map[string]interface{}, cache *registry.Cache) (analysis.TokenFilter, error)

func TokenMapConstructor

func TokenMapConstructor(config map[string]interface{}, cache *registry.Cache) (analysis.TokenMap, error)

Types

This section is empty.

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL